ชื่อ
: นายฤทธิรงค์ โชติวงษ์
ตำแหน่ง
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ