เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

 

                                                                                           

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี

*******************************

                  

                           ด้วยนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

 

                       ข้าพเจ้า นายสำเริง  ผลโภชน์  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี ขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทุ่งคลี ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าจะบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากร มีคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         

                                       ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                           (นายสำเริง  ผลโภชน์)

                                                                                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest