เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม และจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งคลี
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
- ข้อบังคับเทศบาลตำบลทุ่งคลีว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งคลี
- นโยบายข้อ 10 
- ประกาศการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ประกาศมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

Share on Line
Share on Pinterest