เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล)

1. แบบสรุปราคากลาง

2. แบบ บก.01

Share on Line
Share on Pinterest