เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล)

1.  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

2.  แบบ บก.01

Share on Line
Share on Pinterest