เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 2/2564

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมเส้นทางจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งคลี ถึงบริเวณบ้านนางกฤษณา อาจคง หมู่ที่ 5 บ้านกุ่มโคก

Share on Line
Share on Pinterest