เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง ร4ซ.สพ.3 หมู่ที่ 4,2 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest