เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง 8ข.1ข. หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest