เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง ชป.1ข.1ข.1ข.(หนองแห้ว) หมู่ที่ 7,4,6 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest