เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการวางท่อส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปประมาณการและแบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบแปลนโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest