เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกร่างสามยอด

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบแปลนโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest