เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง ชป.1ข.1ข. หมู่ที่ 2 บ้านคูเมือง

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.4, ปร.5)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบแปลนโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest