เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.4,ปร.5)

2.ราคาต้นทุนต่อหน่วย

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

4.แบบแปลนโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest