เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขินตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คู-คลองส่งระบายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 6 สายทางน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 3,5และหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคลี

1.ประมาณราคาแบบ ปร.4 , ปร.5

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบแปลนโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest