เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน 4 เส้นทาง ในพื้นที่หมู่ที่ 6,8 ตำบลทุ่งคลี

1.ประมาณราคาแบบ ปร.4, ปร.5

2.แบบราคาต้นทุนต่อหน่วย

3.ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

4.แบบแปลนโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest