เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวงท่อประปาหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลาง และแบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest