เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างและสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบแปลน

Share on Line
Share on Pinterest