เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการบูรณะปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดทับ ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน 3 เส้นทาง ภายในพื้นที่หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างและแบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
Share on Line
Share on Pinterest