เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

3.แบบแปลน

Share on Line
Share on Pinterest