เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านกร่างสามยอด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางและแบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

2.แบบแปลน

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest