เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 8

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Share on Line
Share on Pinterest