เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (ถนนฝั่งตะวันตกของคลองชลประทาน 1ขวา 1ขวา) หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4 , ปร.5)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง 

 

Share on Line
Share on Pinterest