เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(ปร.4,ปร.5)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest