เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อตามสภาพพื้นที่หมู่ที่ 2,4,7 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest