เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5

สุรปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

แบบแปลน

Share on Line
Share on Pinterest