เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางจ้างเหมาบริการร่วมใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุข)

ราคากลางจ้างเหมาบริการร่วมใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

Share on Line
Share on Pinterest