เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการรณรงค์จัดทำป้ายปลูกจิตสำนึกการทำความดี สร้างความรัก ความสามัคคีเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ตำบลทุ่งคลี ประจำปี พ.ศ. 2560

ราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำป้ายปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ

Share on Line
Share on Pinterest