เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการระบบระบายน้ำชุมชนและพื้นที่กสิกรรมบ้านกุ่มโคก (เกาะใต้) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest