เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

2.ข้อมูลเปรียบเทียบราคาครุภัณฑ์ (บาท/ชุด)

Share on Line
Share on Pinterest