เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (กองการศึกษา)

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (กองการศึกษา)

Share on Line
Share on Pinterest