เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมขยายถนน หมูที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

1.ประมาณการงานวางท่อระบายน้ำพร้อมถมขยายถนน

2.หลักเกณฑ์การประเมิณราคาต้นทุนต่อหน่วย

Share on Line
Share on Pinterest