เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยตามสภาพ จำนวน 2 เส้นทาง ในพื้นที่หมู่ที่ 3,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร

2.แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร

3.หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลางในงานจ้างก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest