เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลทุ่งคลีเปิดประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยนายสำเริง  ผลโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อแถลงการณ์จัดทำ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมติที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวาระที่ 1 เป็นเอกฉันท์

Share on Line
Share on Pinterest