เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share on Line
Share on Pinterest