เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสำเริง ผลโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง ) แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งคลี การเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนงาน/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share on Line
Share on Pinterest