เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งคลี นำโดยนายสำเริง  ผลโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี จัดประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

Share on Line
Share on Pinterest