เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share on Line
Share on Pinterest