เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยจัดประชุมประชาคมตำบล เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อเป็นการทบทวนแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest