เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลทุ่งคลี ร่วมกับผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้มีการจัดทำประชาคมในระดับหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยการชี้แจงความรู้ต่างๆ กับประชาชนและได้มีการแลกเปลี่ยนและการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน

Share on Line
Share on Pinterest