เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาคมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

ประชาคมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

เมื่อวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้จัดกิจกรรมการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาของบัตรเสีย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest