เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี

วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี

วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Share on Line
Share on Pinterest