เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงขนธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดย จัดขึ้น ณ วัดขุ่ยโพธิ์ (โพธิ์ศรีสำราญ) ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงขนธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดย จัดขึ้น ณ วัดขุ่ยโพธิ์ (โพธิ์ศรีสำราญ) ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลทุ่งคลีได้จัด โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงขนธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดย จัดขึ้น ณ วัดขุ่ยโพธิ์ (โพธิ์ศรีสำราญ) ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

Share on Line
Share on Pinterest