เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล ดังนี้

1. การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักกการ)

2. การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี เพื่อเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นประเภทคณะกรรมการสามัญ

     - คกก.แปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     - คกก.ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี

3. การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest