เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งคลีได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ วัดวุ้งสุทธาวาส อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรรบุรี 

Share on Line
Share on Pinterest