เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมานัด แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี เข้าร่วมรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดงาน ในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับดี( A) มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด INFOGRAPHIC ภายใต้หัวข้อ การต่อต้านการทุจิต และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการจริต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Share on Line
Share on Pinterest