เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมเวทีหนูน้อยทำได้

กิจกรรมเวทีหนูน้อยทำได้

เข้าร่วมกิจกรรมเวทีหนูน้อยทำได้ ณ โรงเรียนหนองตาแก้ว ร่วมกับสถานทีตำรวจภูธรทุ่งคลี และสถานศึกษาโรงเรียนหนองตาแก้ว เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต

Share on Line
Share on Pinterest