เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2561)

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2561)

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2561  เทศบาลตำบลทุ่งคลีได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 และได้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนได้เข้าร่วมประชุม และมีมติให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

Share on Line
Share on Pinterest