เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลทุ่งคลี ประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลทุ่งคลี ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลทุ่งคลี ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งคลี 

Share on Line
Share on Pinterest