เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลทุ่งคลี ประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลทุ่งคลี ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลทุ่งคลี ประจำปี พ.ศ. 2559 สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านก้นวุ้ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

Share on Line
Share on Pinterest