เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

**โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(on site)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(on site)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(on site)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest